USLOVI KORIŠĆENJA

DRUCKFARBEN HELLAS SA PRINTING INKS AND COATINGS MANUFACTURING COMPANY (u daljem tekstu DRUCKFARBEN) pruža informacije i usluge korisnicima preko Internet sajta www.druckfarben.gr (u daljem tekstu Internet sajt). Pristup i korišćenje ovog Internet sajta reguliše se ovde navedenim uslovima korišćenja, za koje se od korisnika traži da ih pažljivo pročitaju i u potpunosti poštuju. Korišćenjem Internet sajta prihvatate bezuslovno ove uslove korišćenja.

DRUCKFARBEN zadržava pravo da dopuni, obriše ili izmeni ove uslove korišćenja, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja, i da komunicira takve dopune, brisanja ili izmene uslova korišćenja putem relevantih obaveštenja objavljenih na početnoj strani Internet sajta. Nastavak korišćenja Internet sajta nakon dana stupanja na snagu takvih dopuna, brisanja ili izmena uslova korišćenja označava njihovo bezuslovno prihvatanje od strane korisnika.

1.1. DRUCKFARBEN nije odgovoran i izričito poriče svaku odgovornost za bilo koju radnju fizičkog ili pravnog lica zasnovanu, direktno ili indirektno, na sadržaju ili informaciji koji se nalaze na ovom Internet sajtu, bez obzira da li ih je pružio DRUCKFARBEN ili treće lice.
1.2. DRUCKFARBEN ne garantuje, izričito ili implicitno, da će sadržaj na ovom Internet sajtu uvek biti ažuran, siguran i bez greške, niti da će zadovoljiti korisničke zahteve i, stoga, da će rezultati njegovog korišćenja biti pouzdani, tačni i bez grešaka, i izričito poriče svaku takvu odgovornost.
1.3 Kao rezultat tekućih događaja, informacije sadžane na ovom Internet sajtu možda ne budu uvek potpuno ažurne, i iz tog razloga su raspoložive na bazi toga “kakve jesu” i “kako su raspoložive”. Korišćenje bilo koje informacije dobijene, preuzete ili sačuvane sa ili preko Internet sajta, je zasnovano isključivo na proceni i odgovornosti korisnika. Korisnik prihvata obavezu da proceni njihov sadržaj i jedini je odgovoran za bilo koji rizik koji snosi on ili treća lica, a koji proizilazi iz upotrebe takvog sadržaja.

Autorska prava na sadržaj Internet sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve dokumente, datoteke, tekstove, slike, grafike i priloge sadržane u njemu, kao i ukupni izgled Internet sajta, predstavljaju intelektualnu i industrijsku svojinu DRUCKFARBEN-a, osim ukoliko drugačije nije navedeno, i zaštićeni su odgovarajućim odredbama zakona Grčke, EU i međunarodnog prava.
2.2. Svi nazivi proizvoda navedeni na Internet sajtu su zaštitni znaci DRUCKFARBEN-a, osim onih koji su identifikovani kao vlasništvo trećih lica.
2.3. DRUCKFARBEN, pod pretpostavkom da korisnik na bilo koji način ne menja informacije na Internet sajtu i da uvažava sva autorska prava i zaštitne znake, daje ograničenu dozvolu koriniku da kopira i štampa izvode ili dokumente sa Internet sajta, za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, osim sadržaja koji je svojina trećih lica i označen je kao takav. Korišćenje ili reprodukcija DRUCKFARBEN logotipa i zaštitnih znakova je zabranjena bez prethodne pisane saglasnosti DRUCKFARBEN-a.
2.4. Osim ukoliko nije drugačije navedeno, kopiranje u komercijalne svrhe, izmene ili reprodukcija celokupnog ili delova sadržaja Internet sajta na bilo koji način ili u bilo kojoj formi zasnovanoj na njemu ili njegovom sadržaju, ili njegovo uključivanje u druge web-sajtove je strogo zabranjeno. Linkovi na Internet sajtu ne mogu bii uključeni na druge web-sajtove bez prethodne pisane saglasnosti DRUCKFARBEN-a.

3.1. Sve informacije pružene od korisnika Internet sajta DRUCKFARBEN-u (uključujući, ali ne ograničavajući se na lične podatke, znanje, komentare, ideje, pitanja, tehnike, izvode ili druge slične informacije) se ne smatraju poverljivim, već raspoloživim za javnu upotrebu. DRUCKFARBEN može otrkiti, kopirati i koristiti sve ili delove takvih informacija u bilo koju svrhu bez ograničenja, čak i radi razvoja, proizvodnje i marketinga svojih proizvoda.

4.1. Delovi sadržaja Internet sajta (npr. članci, podaci ili izvodi) mogu biti vlasništvo trećih lica, ili linkovi na Internet sajtu mogu voditi do web-sajtova trećih lica. Ova treća lica snose punu odgovornost (građansku ili krivičnu) za sigurnost, zakonitost i pouzdanost sadržaja njihovih web-sajtova i usluga, a DRUCKFARBEN poriče bilo kakvu odgovornost ili obavezu koja proizilazi iz njihove upotrebe.
4.2. DRUCKFARBEN ne garantuje da korisnici ovog Internet sajta imaju pravo da koriste sadržaj trećih lica raspoloživ na Internet sajtu. Korisnici moraju dobiti dozvolu ovih trećih lica pre korišćenja takvog sadržaja na bilo koji način.
4.3. DRUCKFARBEN obezbeđuje linkove na internet stranicama radi olakšavanja pristupa korisnicima, ali nema kontrolu nad sadržajem web-sajtova trećih lica kojima se može pristupiti putem linkova na ovom Internet sajtu. Stoga, DRUCKFARBEN poriče bilo koju odgovornost za ove web-sajtove i njihove sadržaje.

5.1. Korišćenje software-a preuzetog sa Internet sajta na korisnikov personalni računar i procena mogućih rizika povezanih sa ovim aktivnostima su isključivo stvar diskrecije i odgovornosti korisnika, koji se mora uveriti da je preuzet software kompatibilan sa njegovim/njenih računarom i da ne sadrži viruse.

6.1. DRUCKFARBEN zadržava pravo da izmeni, modifikuje ili ukloni sav ili delove sadržaja Internet sajta, u bilo koje vreme i bez prethodne napomene. Svaka promena će biti vidljiva kada korisnik sledeći put poseti Internet sajt. Korisnici nemaju pravo na nadoknadu štete zbog nesposobnosti da koriste usluge koje nudi Internet sajt.

7.1. Svi upiti mogu biti upućeni elektronskom poštom na: contact.us@druckfarben.gr.

DRUCKFARBEN smatra bezbednost ličnih podataka korisnika veoma važnom i čini svaki napor kako bi osigurao da uneti lični podaci ostanu poverljivi.
Naša politika privatnosti definiše pravila koja regulišu korišćenje ličnih podataka unetih od strane korisnika. Svako ko koristi Internet sajt ili se registruje kao korisnik usluga pruženih od strane DRUCKFARBEN-a eksplicitno pristaje na takvu upotrebu.
Od korisnika se traži da pažljivo pročitaju našu politiku privatnosti i u slučaju neslaganja da prestanu sa korišćenjem Internet sajta.
Politika privatnosti može biti ažurirana, u kom slučaju će odgovarajuće obaveštenje biti postavljeno na početnu stranu Internet sajta. Od korisnika se traži da redovno pregledaju politiku privatnosti kako bi bili upoznati sa bilo kakvim izmenama; u suprotnom, nastavak korišćenja Internet sajta će podrazumevati bezuslovno prihvatanje i primenljivost uslova koršćenja.
8.1. PRIKUPLJENE INFORMACIJE
8.1.1. Opšte informacije: Informacije se prikupljaju zajedno sa trećim licima kako bi se pratilo korišćenje Internet sajta. Ovaj proces NE uključuje prikupljanje ličnih podataka kojima se može izvršiti identifikacija. Generalno, prikupljene informacije se odnose na broj posetilaca i originalno ime domena pružene Internet usluge. Takve informacije se koriste radi razumevanja korišćenja Internet sajta od strane korisnika i mogu biti razmenjene sa trećim licima.
8.1.2. Lični podaci: U slučajevima kada se radi pristupa određenim delovima sadržaja Internet sajta zahteva registacija (npr. prijem email poruka o novostima), on-line aplikacioni obrazac mora biti popunjen, što uključuje lične podatke poput imena korisnika, email adrese, zemlje boravka i druge informacije dobrovoljno unete kao deo postupka registracije. Korisnici mogu, u bilo kom trenutku, zahtevati izmenu unetih podataka slanjem email-a na: contact.us@druckfarben.gr.

8.2. KOMUNIKACIJA
DRUCKFARBEN povremeno može komunicirati informacije u vezi sa svojim proizvodima i uslugama putem email-a ili objava. Korisnici mogu odbiti da primaju takvu poštu obaveštavanjem DRUCKFARBEN-a putem email-a poslatog na: contact.us@druckfarben.gr.

8.3. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
Svi lični podaci se čuvaju na bezbednom serveru zaštićenom lozinkom i firewall-om. DRUCKFARBEN ima bezbednosne politike u cilju obezbeđenja, u meri u kojoj je to moguće, sigurnosti i integriteta svih informacija, uključujući i lične podatke.

8.4. LIČNI PODACI, PRISTUP I GREŠKE
DRUCKFARBEN može voditi evidenciju i obrađivati lične podatke korisnika unete na Internet sajt. DRUCKFARBEN ne otrkiva, niti objavljuje lične podatke korisnika. Treća lica – saradnici i partneri DRUCKFARBEN-a mogu pristupiti ovoj evidenciji radi promocije, podrške i ostvarenja ciljeva DRUCKFARBEN-a, poboljšanja usluga i ojačavanja njegovih odnosa sa korisnicima Internet sajta. DRUCKFARBEN će zadržati lične podatke korisnika sve dok je to neophodno za postizanje ciljeva zbog kojih su prikupljeni ili tokom perioda koji je propisan važećim zakonodavstvom.
Korisnici zadržavaju pravo u skladu sa Zakonom 2472/97. U svakom slučaju, svi korisnici imaju pravo da zahtevaju pristup svojim ličnim podacima koje drži DRUCKFARBEN i ispravku eventualnih grešaka bez naknade.
8.5. „KOLAČIĆI“ (COOKIES)
„Kolačići“ su mali tekstualni fajlovi poslati od strane software-a koji upravlja sajtom i koji se čuvaju na hard-disku korisnikovog računara. Oni se kreiraju i preuzimaju kada se korisnik prvi put registruje na Internet sajt i kasnije se koriste za identifikaciju računara i ponovni pristup sajtu, bez zahtevanja ponovnog prijavljivanja, ubrzavajući pristup sajtu i informacijama koje korisnici žele da vide. Iako je većina internet pretraživača podešena tako da automatski prihvata „kolačiće“, korisnici mogu podesiti svoje pretraživače da ih blokoraju.
8.6. MALOLETNA LICA
Internet sajt je namenjen odrasloj publici, uključujući investitore i pojedince koji traže informacije u vezi DRUCKFARBEN-a. Kompanija ne prikuplja, niti ima nameru da prikuplja informacije od ili o maloletnim licima.
8.7. NEPRIKLADNO PONAŠANJE
DRUCKFARBEN može koristiti prikupljene i/ili unete informacije kako bi se izbegle nezakonite aktivnosti i one koje predstavljaju pretnju njegovoj mreži ili opasnost za rad Internet sajta.
8.8. KONTAKTIRAJTE NAS
DRUCKFARBEN očekuje upite korisnika ili posetilaca Internet sajta po bilo kom pitanju, upućene putem email-a na: contact.us@druckfarben.gr.

9.1. Status korisnika na ovom Internet sajtu je ličan i ne treba ga deliti sa drugim osobama. Kada mu je dodeljeno korisničko ime i/ili lozinka, korisnik je saglasan da čuva njihovu poverljivost i da odmah obavesti DRUCKFARBEN ukoliko postane svestan svakog neovlašćenog objavljivanja ili korišćenja svog korisničkog imena i/ili lozinke. Korisnici su isključivo odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koji mogu proizaći iz takve neovlašćene upotrebe ili objavljivanja.
9.2. Korisnik je saglasan da koristi ovaj Internet sajt u skladu sa navedenim uslovima korišćenja. U slučaju da neovlašćeno korišćenje Internet sajta rezultira gubitkom ili štetom za treće lice, koje naknadno iznosi zahteve protiv DRUCKFARBEN-a, korisnik će obeštetiti DRUCKFARBEN za materijalnu štetu ili posledične gubitke koji mogu proizaći iz takvih zahteva.
9.3. Korisnik je odgovoran da obezbedi svu opremu potrebnu za pristup Internet sajtu i za sve povezane troškove trećeg lica (e.g. telefonska linija i troškovi provajdera internet usluge).
9.4. Korisnik se obavezuje da:
9.4.1. koristi Internet sajt u skladu sa uputstvima za korišćenje koje DRUCKFARBEN periodično objavljuje i samo u svrhe za koju je namenjen, u skladu sa ovim odredbama i uslovima ili na drugi način objavljen ili najavljen od strane DRUCKFARBEN-a.
9.4.2. prilikom korišćenja Internet sajta, ne krši svesno ili na drugi način, bilo koji važeći zakon ili regulatorni zahtev.
9.4.3. ne koristi Internet sajt radi pokušaja da neovlašćeno pristupi sistemu DRUCKFARBEN-a ili trećeg lica.
9.4.4. ne koristi Internet sajt radi obavljanja poslovanja ili bilo kakve druge/drugih aktivnosti, koji su nezakoniti.
9.4.5. ne koristi Internet sajt radi prenošenja materijala koji je klevetnički, uvredljiv ili preteći, ili kojima se krše prava trećih lica, ili koji ima za cilj da izazove remećenje, uznemiravanje ili nepotrebnu brigu bilo kom trećem licu, ili da prenese poruke za koje korisnik zna da su lažne, ili da koristi ovaj Internet sajt u takve svrhe.
9.4.6. neodložno obavesti DRUCKFARBEN o bilo kojoj tužbi ili postupku bilo koje vrste protiv korisnika, a koji su rezultat korišćenja Internet sajta i, da na zahtev DRUCKFARBEN-a, odmah prekine aktivnost na kojoj se tužba ili postupak temelje.
9.4.7. neodložno obavesti DRUCKFARBEN o bilo kojoj izmeni informacija u korisničkom nalogu. Korisnici su isključivo odgovorni za ažurnost svojih registracionih podataka.

10.1. Ukoliko se bilo koji od uslova korišćenja smatra nevažećim ili neprimenljivim, to neće uticati na punovažnost i primenljivost ostalih uslova.
10.2. Ovi uslovi korišćenja predstavljaju sveobuhvatni sporazum između svakog korisnika i DRUCKFARBEN-a i uređuju pristup i korišćenje Internet sajta od strane korisnika. Ovi uslovi korišćenja zamenjuju sve prethodne pisane sporazume između bilo kog korisnika i DRUCKFARBEN-a u vezi sa korišćenjem Internet sajta.
10.3. Ovi uslovi korišćenja su isključivo uređeni, interpretirani i tumačeni u skladu sa grčkim zakonom i spadaju pod jurisdikciju nadležnih grčkih sudova.