IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ove internet stranice su u vlasništvu Druckfarben Hellas, kompanije zakonski registrovane u skladu sa zakonima Grčke (SGI. Νο 858 ), koja ima svoje zvanično sedište na sledećoj adresi:
Megaridos Avenue, Kallistiri Site, 19300 Aspropirgos -Attiki.
Stoga su ove internet stranice odobrene od strane Druckfarben Hellas i sa njom povezanih kompanija.

Na kompletan sadržaj ovih stranica Druckfarben poseduje autorsko pravo. Reprodukcija sadržaja je zabranjena; ipak ovi materijali se mogu čuvati u memoriji sve dok se pregledaju online. Takođe, moguće je štampati cele stranice i koristiti ih. Povremeno, Druckfarben može omogućiti pojedinicima da preuzmu slike/pozadine i screen saver-e ili drugi korisni sadržaj raspoloživ preko mreže. Takvi postupci su usklađeni sa propisima Druckfarben-a u vezi sa preuzimanjem software-a na računarsku opremu.

Ukoliko želite link do ovih strana, link mora sadržati Druckfarben „Početna strana“.

Informacije na ovim stranicama su namenjene kupcima Druckfarben-a u Grčkoj; one nisu namenjene bilo kojoj drugoj svrsi. Druckfarben će učiniti sve razumne napore kako bi informacije pružene na internet stranicama bile tačne i usaglašene sa najnovijim raspoloživim podacima. Druckfarben zadržava pravo da unese izmene u specifikacijama svojih proizvoda u bilo kom trenutku.
PORIČEMO BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE NA OVIM INTERNET STRANICAMA KOJE SU NETAČNE. DRUCKFARBEN NE SNOSI NIKAKVU PRAVNU ODGOVORNOST U VEZI SA SVIM GUBICIMA PROIZAŠLIM IZ NEKOG TAKVOG PROCESA. DODATNO, DRUCKFARBEN NE SNOSI NIKAKVU PRAVNU ODGOVORNOST U VEZI SA SVIM GUBICIMA PROIZAŠLIM IZ PRISTUPA I KORIŠĆENJA OVIH INTERNET STRANICA.

Ova internet stranica je razvijena i vodi se u skladu sa zakonodavstvom Grčke. U slučaju sporova koji proizilaze iz ove stranice, primenjivaće se Zakoni Grčke; Sudovi Grčke su isključivo nadležni za rešavanje takvih sporova.