Ποιότητα

Ενέργεια & Περιβάλλον

Κατανοώντας ότι οι οικολογικές ισορροπίες είναι εύθραυστες και ότι οι διεθνείς συνεργασίες είναι μονόδρομος, η εταιρία δεσμεύεται για την προώθηση κοινών δράσεων έτσι ώστε να εδραιώσει τις έννοιες της οικολογικής ευαισθησίας, του ενεργειακού και περιβαλλοντικού οράματος που εμπνέουν τη Διοίκηση της εταιρίας.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία, η εταιρία υιοθέτησε και εφάρμοσε κανόνες ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς για μείωση του εταιρικού ενεργειακού αποτυπώματος και για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.
Σημειώνεται, ότι ο Όμιλος DRUCKFARBEN ήταν ο πρώτος Οργανισμός στην Ελλάδα που εγκατέστησε και εφάρμοσε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011.

Το αντικείμενο δραστηριοτήτων καθώς και το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας είναι ο «Σχεδιασμός, Παραγωγή, Αποθήκευση, Διανομή και Εμπορία Εκτυπωτικών Μελανιών» και «Σχεδιασμός, Παραγωγή, Αποθήκευση, Διανομή και Εμπορία Χρωμάτων (KFAFT), Βερνικιών, Στόκων και Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων (BIOCLIMA)».

 

Αντιμετωπίζοντας την ανάγκη μιας λύσης προσαρμοσμένης στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και την υψηλή σεισμικότητα του ελληνικού χώρου το πιστοποιημένο κατά ΕΤΑ10/0122 CLΙΜΑtotal αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο σύστημα, της ειδικά μελετημένης για τις ελληνικές συνθήκες σειράς BIOCLIMA. Μία αποτελεσματική μέθοδος θερμομόνωσης κτηρίων, που συνδυάζει την εξοικονόμηση ενέργειας με την ολική αισθητική ανάπλαση της εξωτερικής όψης.

Ενεργειακή & Περιβαλλοντική

Πολιτική

Εναλλακτικό Σύστημα

Διαχείρισης

Πιστοποιητικά

Η εταιρία επενδύει σε αγορά και εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας, την εξάλειψη εργατικών ατυχημάτων, την πρόληψη διαρροών μείωση αιωρούμενων σωματιδίων, αέριων εκπομπών, θορύβου, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, την αύξηση της φωτεινότητας, την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, την πιο άνετη διαμονή και εξυπηρέτηση των εργαζομένων σε κοινόχρηστους χώρους.