ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДРУЖЕСТВО ДРУКФАРБЕН ХЕЛАС С.А. ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО И ПОКРИТИЯ (по-нататък „ДРУКФАРБЕН„) осигурява информация и услуги на потребителите чрез следния уебсайт: www.druckfarben.gr (по-нататък „Уебсайтът“). Достъпът и използването на този Уебсайт се уреждат от настоящите Общи условия, които потребителите трябва да прочетат внимателно и напълно да се съобразяват с тях. Използването на този Уебсайт означава безусловно приемане на тези условия.

ДРУКФАРБЕН си запазва правото да допълва, заличава или променя тези Общи условия по всяко време и по каквато и да е причина без предварително предупреждение и да съобщава за такива допълнения, заличавания или промени на Общите условия чрез съответното известие, публикувано на началната страница на Уебсайта. Продължителното използване на Уебсайта след датата на влизане в сила на такива допълнения, заличавания или промени на Общите условия ще означава тяхното безусловно приемане от потребителя.

1.1. ДРУКФАРБЕН не носи отговорност и изрично се отказва от отговорност за каквито и да било действия на физическо или юридическо лице, които се основават пряко или непряко на съдържанието и информацията, включени в този Уебсайт, предоставени от ДРУКФАРБЕН или от трета страна.

1.2. ДРУКФАРБЕН не гарантира, изрично или имплицитно, че съдържанието на този Уебсайт винаги ще бъде актуално, сигурно и без грешки, нито че ще отговаря на изискванията на потребителите и, следователно, резултатите от използването му ще бъдат надеждни, точни и без грешки, и изрично се отказва от всякаква такава отговорност.

1.3. В резултат на непрекъснатото развитие, информацията, съдържаща се в Уебсайта, може да не е винаги актуална и поради тази причина се предоставя на база „както е“ и „доколкото е известно“. Използването на всяка информация, получена, изтеглена или запазена от или чрез Уебсайта, се основава изключително на преценката и отговорността на потребителя. Потребителят приема, че трябва да прецени съдържанието и че е единственият отговорен за всеки риск, който може да бъде причинен на потребителя или на трети страни чрез използването на това съдържание.

Авторските права върху съдържанието на Уебсайта, включително, но не само, всички документи, файлове, текстове, изображения, графики и прикачени файлове, съдържащи се в него, както и цялостния външен вид на Уебсайта, са интелектуална и индустриална собственост на ДРУКФАРБЕН, освен ако не е посочено друго, и са защитени от съответните разпоредби на гръцкото, европейското и международното право.

2.2. Всички имена на продукти, споменати в Уебсайта, са търговски марки на ДРУКФАРБЕН, с изключение на тези, които са идентифицирани като собственост на трети лица.

2.3. ДРУКФАРБЕН, при условие, че потребителят не променя по никакъв начин информацията на Уебсайта и запазва всички авторски права и запазени марки, дава ограничено разрешение на потребителя да копира и отпечатва откъси или документи от Уебсайта за лична и нетърговска употреба, с изключение на съдържанието, което е собственост на трети лица и е маркирано като такова. Използването или възпроизвеждането на логото и търговските марки на ДРУКФАРБЕН е забранено без предварителното писмено съгласие на ДРУКФАРБЕН.

2.4. Освен ако не е посочено друго, копирането за търговски цели, промяната или възпроизвеждането на цялото или част от съдържанието на Уебсайта по какъвто и да е начин или форма, основаващо се на него или на съдържанието му, или включването му в други уебсайтове, е строго забранено. Линковете от Уебсайта не могат да бъдат включени в други уебсайтове без предварителното писмено съгласие на ДРУКФАРБЕН.

3.1. Цялата информация, предоставена на ДРУКФАРБЕН от потребителите на Уебсайта (включително, но не само, лични данни, ноу-хау, коментари, идеи, въпроси, техники, откъси или друга подобна информация), няма да се счита за поверителна, а за достъпна за обществено ползване. ДРУКФАРБЕН може да разкрива, копира и използва цялата или част от такава информация за каквато и да е цел без ограничение дори в разработването, производството и маркетинга на своите продукти.

4.1. Част от съдържанието на Уебсайта (например статии, данни или откъси) може да е собственост на трети страни или линковете в Уебсайта могат да са към уебсайтове на трети страни. Тези трети страни носят пълна отговорност (гражданска или наказателна) за сигурността, законността или надеждността на съдържанието и услугите на своите уебсайтове и ДРУКФАРБЕН се отказва от отговорност, произтичаща от използването им.

4.2. ДРУКФАРБЕН не гарантира, че потребителите на този Уебсайт имат право да използват информацията, принадлежаща на трети страни, и намираща се на Уебсайта. Потребителите трябва да получат разрешението на тези трети страни, преди да използват това съдържание по какъвто и да е начин.

4.3. ДРУКФАРБЕН предоставя линкове на Уебсайта за удобство на потребителите, но няма контрол над съдържанието на уебсайтовете на трети страни, достъпни чрез линкове от Уебсайта. Следователно ДРУКФАРБЕН не носи отговорност за тези уебсайтове и тяхното съдържание.

5.1. Използването на софтуер, изтеглен от Уебсайта на персоналния компютър на потребителя, и оценката на възможните рискове, свързани с това действие, са подчинени единствено на преценката и отговорността на потребителя, който трябва да се увери, че сваленият софтуер е съвместим с неговия компютър и не съдържа вируси.

6.1. ДРУКФАРБЕН си запазва правото да променя, модифицира или премахва целия или част от Уебсайта по всяко време и без предизвестие. Всички промени ще влязат в сила от следващото посещение на Уебсайта от потребителя. Потребителите нямат право на обезщетение за вреди поради невъзможността им да използват услугите, предлагани от Уебсайта.

7.1. Всички запитвания трябва да бъдат изпратени по имейл на: contact.us@druckfarben.gr.

ДРУКФАРБЕН счита, че сигурността на личните данни на потребителя е от изключителна важност, и полага всички усилия, за да гарантира, че предоставената лична информация остава поверителна.

Нашата политика за поверителност определя правилата, които уреждат използването на лични данни, предоставени от потребителите. Който използва Уебсайта или се регистрира като потребител на услугите, предоставени от ДРУКФАРБЕН, изрично се съгласява с такова използване.

От потребителите се изисква да прочетат внимателно нашата политика за поверителност и, в случай на несъгласие, да преустановят използването на Уебсайта.

Политиката за поверителност може да бъде актуализирана, в който случай съответното уведомление ще бъде публикувано на началната страница на Уебсайта. Потребителите са задължени редовно да преглеждат политиката за поверителност, за да бъдат запознати с всички промени, в противен случай продължаването на използването на Уебсайта ще означава безусловно приемане на приложимите условия.

  • СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1.1.Обща информация: Информацията се събира съвместно с трети страни за проследяване на използването на Уебсайта. Този процес НЕ включва събиране на идентифицируеми лични данни. По принцип, събраната информация се отнася до броя на посетителите и оригиналното име на домейна на предоставената интернет услуга. Такава информация се използва, за да се разбере използването на Уебсайта от посетителите и може да бъде споделена с трети страни.

8.1.2. Лични данни: В случаите, когато се изисква регистрация, за да се получи достъп до конкретно съдържание на Уебсайта (например за получаване на актуализации по имейл), трябва да бъде попълнено онлайн заявление, което включва лични данни като име, имейл, държава на пребиваване и други информация, подадена доброволно като част от процеса на регистрация. Потребителите могат по всяко време да поискат промяна на предоставената информация, като изпратят имейл до: contact.us@druckfarben.gr.

  • СЪОБЩЕНИЯ

Понякога ДРУКФАРБЕН може да съобщава информация за своите продукти и услуги по имейл или по пощата. Потребителите могат да се откажат от получаването на тези съобщения, като уведомят ДРУКФАРБЕН на следния имейл: contact.us@druckfarben.gr.

  • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички лични данни се съхраняват на сървър, защитен с парола и firewall. ДРУКФАРБЕН прилага политики за сигурност, за да гарантира, доколкото е възможно, сигурността и целостта на цялата информация, включително на личните данни.

  • ЛИЧНИ ДАННИ, ДОСТЪП И ГРЕШКИ

ДРУКФАРБЕН може да поддържа архив и да обработва личните данни на потребителите, предоставени на Уебсайта. ДРУКФАРБЕН не разкрива и не разпространява потребителски лични данни. Може трети страни, сътрудници и партньори на ДРУКФАРБЕН, да имат достъп до този архив, за да популяризират, подкрепят и постигнат целите на ДРУКФАРБЕН, да подобрят услугите и да заздравят връзката си с потребителите на Уебсайта. ДРУКФАРБЕН ще задържи потребителските лични данни толкова, колкото е необходимо за постигането на целите, за които тези данни са събрани, или за срока, определен от приложимото законодателство.

Потребителите запазват правата си съгласно Закон 2472/97. Във всеки случай, всички потребители имат право да поискат достъп до своите лични данни, съхранявани от ДРУКФАРБЕН, и безплатно коригиране на евентуални грешки.

  • БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, изпратени от софтуера за управление на Уебсайта, и съхранявани на твърдия диск на компютъра на потребителя. Понякога бисквитките се създават и изтеглят, когато потребителят се регистрира за пръв път на Уебсайта, и впоследствие се използват за идентифициране на компютъра и повторния достъп до Уебсайта, без да се изисква повторно идентифициране на потребителя, като по този начин достъпът до Уебсайта и желаната информация, става по-бърз.  Въпреки че повечето уеб браузъри приемат бисквитки, потребителите могат да променят настройките на браузъра, за да ги блокират.

9.1.Статусът на потребителя на този Уебсайт е лично и не трябва да се споделя с друго лице. С получаването на потребителско си име и/или парола, потребителят се съгласява да запази поверителността си и да уведоми ДРУКФАРБЕН, веднага щом узнае за неразрешено оповестяване или използване на това потребителско име и/или парола. Потребителите са единствено отговорни за всяка загуба или повреда, която може да възникне вследствие на такова неразрешено използване или разкриване.

9.2. Потребителят се съгласява да използва този Уебсайт в съответствие с настоящите Общи условия. В случай, че неоторизирана употреба на Уебсайта е довела до загуби или вреди за трета страна, която впоследствие предявява иск срещу ДРУКФАРБЕН, потребителят ще обезщети ДРУКФАРБЕН за всякакви материални щети или последващи загуби, които могат да възникнат в резултат на подобни претенции.

9.3. Потребителят е отговорен за предоставянето на цялото оборудване, необходимо за достъп до Уебсайта, и за всички свързани такси на трети страни (например такси за телефонна линия и доставчици на интернет услуги).

9.4. Потребителят се задължава:

9.4.1. да използва Уебсайта в съответствие с актуализациите за ползване, периодично издавани от ДРУКФАРБЕН, само за целта, за която са предоставени, в съответствие с настоящите Общи условия или както е публикувано или обявено по друг начин от ДРУКФАРБЕН.

9.4.2. когато използва този Уебсайт, да не нарушава, съзнателно или по друг начин, приложимите закони или регулаторни изисквания.

9.4.3. да не използва Уебсайта за неоторизиран достъп до ДРУКФАРБЕН или системите на трети страни.

9.4.4. да не използва Уебсайта за извършване на бизнес или друга дейност, както и дейности, забранени от закона.

9.4.5. да не използва Уебсайта за предаване на материали, които са клеветнически, обидни или заплашителни, или които нарушават правата на трети страни, или които са предназначени да причинят смущения, тормоз или ненужни грижи за трети страни, както и да не предават съобщения, които потребителят знае, че са неверни, или да използвате този Уебсайт за такива цели.

9.4.6. незабавно да информира ДРУКФАРБЕН за всякакви искове или действия от всякакъв вид срещу потребителя, произтичащи от използването на Уебсайта и, по искане на ДРУКФАРБЕН, незабавно да спре дейността, на която се основава искането или действието.

9.4.7. да уведоми незабавно ДРУКФАРБЕН за всички промени в регистрационната информация на потребителя. Потребителите носят пълната отговорност за актуализиране на данните от тяхната регистрация.

10.1.Ако някое от Общите условия се счита за невалидно или неприложимо, това няма да засегне валидността и приложимостта на останалите условия.

10.2. Общите условия тук представляват цялостното споразумение между всеки потребител и ДРУКФАРБЕН и уреждат достъпа и използването на Уебсайта от потребителите. Тези Общи условия заменят всички предварителни писмени споразумения между който и да било потребител и ДРУКФАРБЕН относно използването на Уебсайта.

10.3. Тези Общи условия се уреждат изключително, интерпретират се и се тълкуват в съответствие с гръцкото право и попадат под юрисдикцията на компетентните гръцки съдилища.