Околна среда

Качество

С оглед на деликатното екологично равновесие и необходимостта от международно сътрудничество, дружеството се ангажира с провеждането на общи действия за установяване на концепцията за екологично съзнание и разпространение на енергийната и екологичната визия, вдъхновила нейните ръководители.

В потвърждение на енергийната и екологичната си осведоменост, дружеството е приело и прилага редица правила за опазване и поддържане на околната среда и за намаляване на енергийния отпечатък.

Отбелязва се, че ДРУКФАРБЕН Груп е първата организация в Гърция, която въвежда и прилага сертифицирана система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001: 2011. Предметът на дейност, както и обхватът на Системата за енергиен мениджмънт са „Проектиране, производство, съхранение, разпространение и маркетинг на печатарски мастила“ и „КРАФТ, лакове, циментови и енергийно ефективни системи и енергоспестяване на сгради“ (БИОКЛИМА)“,

С оглед на необходимостта от решение, съобразено с екстремните климатични условия и високата сеизмичност в Гърция, сертификатът ETA10/0122 КЛИМА тотал е най-интегрираната система на БИОКЛИМА, специално проектирана за гръцките условия. Ефективен метод за топлоизолация на сгради, съчетаващ икономия на енергия с пълно външно естетично обновяване.

Приоритети в развитието

на Енергията и Околната среда

Интегрирана система

за управление

Преглед на сертификатите

Дружеството е лидер в своя сектор, след въвеждането на EMAS (Схема за екологично управление и одит), съгласно Европейски стандарт 761/2004, като поощрява съобщаването на екологичните резултати и изпълнените планове; Дружеството използва също и Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001: 2004

Ние внимателно подбираме суровини, за да гарантираме безопасността на потребителите на мастило в рамката на социалната отговорност.